Vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde gider pusulası ile giderleştirme

Pek çok şirket dışardan çeşitli hizmet alır. Hizmeti sağlayan vergi mükellefi ise hizmet alana fatura düzenler. Ancak hizmet sağlayan vergi mükellefi değilse mevzuata uygunluk açısından detaylı incelenmesi gerekir.

Öncelikle anlaşılması gereken, vergi mükellefi olmayan kişiden alınan hizmetin süreklilik içerip içermediğidir, çünkü süreklilik içeren ve/veya bir hizmet sözleşmesi ile akde bağlanan hizmetlerde SGK, ödenen bedeli ücret olarak değerlendirmekte ve hizmet alınan kişinin SGK girişinin yapılması ve ödenen bedelinde ücret bordrosuyla belgelendirmesi gerektiğini söylemektedir.

Süreklilik arzetmeyen, arızi nitelikli hizmet alımlarıyla ilgili ise Maliye, gider pusulası düzenlenmesi gerektiğini hem 221, 224 ve 230 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile hem de çeşitli özelgeleriyle ortaya koymuştur. Bu noktada da alınan hizmetin 1) GV Kanunu’nun 18. Maddesinde sayılan faaliyetlerden olup olmadığına ve 2) hizmeti veren kişinin esnaf muafiyeti kapsamında bulunup bulunmadığına bakmak gerekir. Mevzuat bununla ilgili;

·       Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden  (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, b) Diğerlerinden %20 ve Kanunun 94/13 maddesi hükmü gereği Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2, b) Hurda mal alımları için % 2, c) Diğer mal alımları için % 5, d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10 Gelir Vergisi tevkifatı yapılarak ilgili ayın muhtasar beyannamesi ile ödenmesine hükmetmiştir.

Vergi mükellefi olmayanlardan alınan ve arızi nitelikli hizmet alımlarıyla ilgili KDV tevkifatına ise gerek yoktur.

Emrullah's bookshelf: read

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 126
Kürt İsyanları
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı: 382 - 383
HBR Türkiye - Nisan 2021
Masalların Psikanalizi
Mali Çözüm - 163
Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri
Militarist Modernleşme: Almanya, Japonya ve Türkiye
HBR Türkiye - Mart 2021
Mali Çözüm 162
HBR Türkiye - Şubat 2021
Ninatta'nın Bileziği
Birikim, Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 376
Ferrari'sini Satan Bilge
Birikim - Aylık Sosyalist Kültür Dergisi - Sayı: 381
Birikim 378
HBR Türkiye - Ocak 2021
Kadro Hareketi
Parasal Zeka
Birikim 379


Emrullah Kandemir's favorite books »