2019’da KDV’de Bunlar Değişecek


29 Mart 2018’de kabul edilen ve 06 Nisan 2018’de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, KDV uygulamasında birçok değişikliği beraberinde getirdi.
Bu kanunla gelen ama 01 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan değişiklikleri aşağıda sıraladım:

KDV İndirimi Ertesi Yılda Olabilecek
MADDE 8- 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin; a) (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. b) (3) numaralı fıkrasına “vuku bulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmiştir.
Bu iki düzenleme ile KDV indiriminin bir sonraki yılın sonuna kadar yapılabilmesi mümkün hale geliyor.
Değersiz hale gelen alacağın KDV’si indirilebilecek
Aynı maddenin 3. Fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen 4. Maddesi şöyle: c) (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut (4) numaralı fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. “4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)”
Aynı kanunun 9. Maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 30. Maddesinin birinci fıkrasına ilave edilen “e” bendi ise şöyledir.
“e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi.”
Bu düzenlemelerle tahsil edilemeyen ve dolayısıyla değersiz hale gelen alacaklara ilişkin ödenmiş KDV’ye indirim hakkı geliyor.

Kısmi istisna kapsamındaki bazı teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecek
Kanunun 9. Maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 30. Maddesinin birinci fıkrasının “a” ve “c” bentlerine eklenen ibarelerle, “d” bendinde yapılan değişiklik ve “e” bendi ilavesiyle kısmi istisna kapsamında olan bazı teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirilmesi mümkün hale geliyor. Bunların arasında bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile bedelsiz yurt hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz yapılan mal teslimi ve ifaları, yardım amaçlı gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağış amaçlı yapılan teslimler vs. sayılabilir.

İade hakkı doğuran KDV’nin indirilemeyen kısmı için 2 yıl içerisinde iade  
MADDE 10- 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “indirilemeyen Katma Değer Vergisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “sınırlayabilir.” ibaresi “sınırlamaya; imalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden kaynaklanan iadelerde, yüklenilen katma değer vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir

İşletme Hesabı ile Serbest Meslek Kazançlılar için Hasılat Esaslı KDV
MADDE 12- 3065 sayılı Kanunun mülga 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “Hasılat esaslı vergilendirme MADDE 38- Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar. Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar. Bakanlar Kurulu Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri Vergi Usul Kanununun 178 inci maddesine göre ikinci sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Oyun yazılımlarına KDV istisnası
MADDE 14- 3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafına “internet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “oyun,” ibaresi ve paragrafa aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.”
Bu maddeyle oyun yazılımları istisna kapsamına alınmış ayrıca   3065 sayılı yasanın geçici 20. Maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmıştır.

KDV Vergi İnceleme süreleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
MADDE 19- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir, tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.”

Yorum Gönder

0 Yorumlar